KLAUZULI INFORMACYJNEJ STOSOWANEJ PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STYLER G. Litewka, Sz. Romaniewski Sp.j. z siedzibą w Dziekanowicach przy ul. Karola Wojtyły 7, 32-086 Węgrzce zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: rodo@styler.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oraz celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, działania konieczne do wykonania umowylub działania przed jej zawarciem

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.